می‌خواهیم عزم کنیم تا کودکان لرستان را پیروز بر ناامیدی کنیم

/
به جنگل‌های بلوط لرستان به قدم‌های کودکان که فتح می‌کنند راه های صعب العبور را، در برف و باران. به شوق تحصیلی که جوانه امید است در دل کودکان به فقری که در خا…