برای ندا ، قربانی آزار

هیچ کس صدایی نشنید!؟‌ صدای کودمانمان را در پساپس کوچه‌های درد، کوچه‌های آزار!

کوچه‌های پاکدشت که ناپاکیِ سکوتپاکیِ کودکانش را برای شنیده شدن از متنِ حاشیه به سمت وعده‌گاه آسمان فرا می‌خواند.
کوچه‌هایی که رنگ و بوی ندیده‌شدنشان را فریاد می‌زنند تا اینکه در پسِ خاموشی قربانیان، صدایی شنیده شد؛
یک ندا!
ندایی که مرگش داغ دلی بود برای قربانیان خاموش

روابط عمومی خانه ایرانی پاکدشت
۰۲۱-۳۶۰۲۹۰۷۴