خدا را! خدا را! درباره یتیمان،
مبادا گاه سیر و گاه گرسنه بمانند و حقوقشان ضایع گردد
مقدار کمک ها
ورود به سایت جمعیت امام علی