برای مشاهده عکس ها ، بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید.

 

همایش آیین کوچه گردان 1394
همایش آیین کوچه گردان 1394

تاتر کوچه گردان عاشق 1394
تئاتر کوچه گردان عاشق 1394

بسته بندی کیسه های مایحتاج
بسته بندی کیسه های مایحتاج

توزیع کیسه های آذوقه
توزیع کیسه های آذوقه

توزیع کیسه های آذوقه در بیابان های شهریار
توزیع کیسه های آذوقه در بیابان های شهریار
 کهریزک 1394                                                کهریزک 1394

قرچک 1394
قرچک 1394