برای مشاهده عکس ها ، بروی آرشیو مورد نظر کلیک نمایید.

 

همایش آیین کوچه گردان 1394
همایش آیین کوچه گردان ۱۳۹۴

تاتر کوچه گردان عاشق 1394
تئاتر کوچه گردان عاشق ۱۳۹۴

بسته بندی کیسه های مایحتاج
بسته بندی کیسه های مایحتاج

توزیع کیسه های آذوقه
توزیع کیسه های آذوقه

توزیع کیسه های آذوقه در بیابان های شهریار
توزیع کیسه های آذوقه در بیابان های شهریار
 کهریزک 1394                                                کهریزک ۱۳۹۴

قرچک 1394
قرچک ۱۳۹۴