بعد از چند روز شناسایی یاد می گیری گوشه هر خرابه ای پشت هر دیوار ریخته ای ممکنه خونه یک کودک باشه …

=================

نوشته یک کوچه گرد عاشق – 1394

کوچه گرد عاشق