اینجا هنوز زلزله می آید….
پس لرزه های زلزله بم هنوز هم احساس می شود… در هزار کیلومتر آن طرف تر…در(( بوشهر)) هنوز هم زلزله ((بم))می آید…
شاید هیچ کس فکر هم نکند در پس آن دیوار ترک خورده کسی زندگی کند ولی کافی ست کمی زیر پوست این شهر را بگردی تا حتی ببینی در پس دیوار فرو ریخته هم زندگی هست…چند خانواده در پس یکی از همین دیوارها زندگی می کنند…هفده نفر می شدند…همگی بعد از  آن  حادثه آمده بودند…و در چادر زندگی می کنند و در گرمای تابستان بوشهر بدون هر گونه وسایلی از قبیل کولر،یخچال و … زندگی می گذراندند. به تازگی هم یکی از زنان آنجا در همان مکان زایمان کرده بود…بیشتر این جمعیت هفده نفر را زنان تشکیل می دادند که همسران خودرا از دست داده بودند و به سختی روزگار می گذراندند…در چادر هایشان که نشستیم هنوز هم زلزه بم احساس می شد …

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.