بسيار با فقر سرگرم شده ايم ، در لابه لاى سطور يك كتاب ، يك رمان ، يك شعر ، يك پند.
هنگام تماشايش در صحنه ى يك نمايش يا يك فيلم در ساعات تفريحمان. بسيار با فقر سرگرم شده ايم.
انصاف را ؛ وقت آن است تا دستى به نوازش بر سر فرزندانش از آستين به درآوريم.
دستى به نوازش بر سر فرزندان فقر از آستين ؛ اين فرياد رمضان است.

=====================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سعیدآباد و باغمکش – 1394