بال فرشته ها سایبان تو باشد در بیابانی که خورشیدش انگار به زمین نزدیکتر است… مرد 13 ساله ای که از تباهی ضایعات برای سفره تان نان می آوری !… باور دارم که هر شب هزار فرشته بر پینه های دست هایت بوسه میزنند!

===================

دردنامه یکی از اعضا تیم شناسایی کوچه گردان عاشق، ابراهیم آباد – تهران، 1395