در دیدگاه اکولوژی، فقر به صورت پدیده ای بررسی می شود که ناشی از عوامل جغرافیایی است.

🔹 عوامل جغرافیایی شامل بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، سوانح و بلایای طبیعی، ژئومورفولوژی، خاک و پوشش گیاهی، پراکندگی تسهیلات، امکانات و خدمات می شود.

⬅️ در دیدگاه اقتصادی، عوامل اقتصادی زیر تاثیر گذار بر فقر می باشند:

🔹 میزان مساحت زمین زراعی و تعداد دام
🔹 بیکاری پنهان و کم کاری
🔹 سطح درآمد
🔹 قدرت چانه زنی برای کسب منابع کم یاب و باارزش
🔹 اثر برنامه ریزی شهری

🌐 منبع: تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کاهش فقر روستایی با تاکید بر فقر غذایی (مهدی میرطاهری.حسین طالبی.عبدالرضا افتخاری)

〰〰〰〰
✅ طرح کوچه گردان عاشق: طرحی پیرامون بررسی ریشه‌ها و پیامدهای فقر در کشور و راهکارهای کاهش آن

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.