به گزارش خبرگزاری جمعیت امام علی (ع)، در بررسی های میدانی که از مناطق معضل خیز شهر شیراز انجام گرفت از میان خانواده هایی که جهت شناسایی انتخاب شده بودند بیش از سیصد خانوادۀ نیازمند مشمول طرح کوچه گردان عاشق شناخته شدند.

موژان انصاری، مسؤول اجرایی هفدهمین آیین گوچه گردان در استان فارس، دربارۀ شناسایی های صورت گرفته در محله های سعدی، سردزک، بیات، شرقان، کوشکک، ماه فیروزان، روستای گچی، سلطان آباد و مجتمع دام چنین توضیح می دهد: «از ۳۰۰ خانوادۀ محروم شناسایی شده در طرح کوچه گردان، ۱۸۱خانواده در مجتمع دام ساکن هستند و معضل اصلی این منطقه فقر مالی اهالی و نبود امکانات بهداشتی، آموزشی و زیرساختی است».

انصاری با اشاره به این که خشکسالی و فقر مالی در روستای ماه فیروزان و  روستای گچی بزرگترین معضل بود گفت:« با توجه به اینکه اقشار ضعیف جامعه اکثراً از طبقۀ کارگر هستند رکود اقتصادی چند سال اخیر نیز باعث تنزل سطح معیشتی این قشر و به سختی افتادن آن ها شده است».

مسؤول تیم شناسایی استان فارس در ادامه خاطر نشان کرد که در محلۀ بیات و سنگ سیاه معضل اعتیاد، فقر مالی، فحشا و فقر فرهنگی بسیار چشمگیر است و زنان سرپرست خانوار در این خانواده ها بعضاً از سر جبر اجتماعی به فحشا و بزه روی آورده اند که در شناسایی ها مواردی از این دست نیز مشاهده گردید.

عضو جمعیت امام علی (ع) بارزترین مشکل ۳۸ خانوادۀ شناسایی شده در شهرک سعدی را معضل اعتیاد، بزهکاری و تعداد زیاد مهاجران دانست و اضافه کرد: «کاهش سطح رفاه در جوامع هدف ما، پیش از هر چیز بهداشت و تغذیه، آموزش و تحصیل و همچنین خدمات درمانی را نشانه رفته است که در نهایت موجب ترک تحصیل کودکان، پیگیری نشدن مسائل حاد پزشکی آنها، خالی شدن سفره ها، حذف وعده های غذایی و سوء تغذیه کودکان می شود».

sh-002