نام کوره را شاید شنیده ایم!!
رمز و راز و غریبی و گرمای طاقت فرسا ؛تاول دستها ؛
روح مردگی در مردمان اینجا موج می زند …کودک و خشت زنی و بازی !چه پیوند دوری!
قلم هر چه بنویسد، نبودن ها و حاشیه بودن را یارای توصیف نیست !
اینجا محرومیت چه واژه ی پرمعناییست ! عده ایی انسان به فراموشی رفته اند … حاشیه ایی نزدیک به شهر …

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – تهران – کوره – ۱۳۹۵