درباره ی فقر

مفهوم و عوامل مرتبط با ناامنی غذایی

🔹 امنیت غذایی يك شاخص سلامتی خانوار و فرد است. 🔹 ناامنی غذايی به معنای فراهم کردن محدود يا نامطمئن غذای مغذی كافی و سالم، يا توانايی محدود يا نامطمئن برای كسب غذاهای مطلوب از...

چالش جهانی فقر شهری

🔹 اعتقاد به این که ساکنان سکونتگاههای غیررسمی، روستاییان مهاجری هستند که باید به زادگاهشان بازگردند و با حضورشان شهر را لکه‌دار کرده‌اند، شاید به این دلیل است که مقام های رسمی وظیفه ی...

تحلیل عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کاهش فقر روستایی با تاکید بر فقر...

در دیدگاه اکولوژی، فقر به صورت پدیده ای بررسی می شود که ناشی از عوامل جغرافیایی است. 🔹 عوامل جغرافیایی شامل بسیاری از عوامل مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط آب و هوایی، منابع طبیعی، سوانح و...

دیدگاه های مختلف درباره عوامل موثر بر فقر

🔹 دیدگاه های مختلف درباره عوامل موثر بر فقر را به صورت دیدگاه های اقتصادی، اجتماعی و اکولوژی می‌توان طبقه بندی کرد. 🔹 وقتی فقر گسترش پیدا می کند که جامعه ابزار و امکانات تولید...
زباله گردی

زباله گردی حق کودکان نیست

همیشه زمان هایی می رسد که انسان باید بایستد و مُهر پایانی بر یک عادت ناپسند و یک خُلق به دور از شرافت در جامعه خود بگذارد. روزهای سیاه کودکانی که زباله های شهر...