یکی از بعدازظهرهای گرم تابستان دنیام منو به سمت خونه‌ای کشوند پر از غم .پدر در زندان، مادر بیمار و دو فرزند…
فرزندانی که نمی‌دانم به کدامین گناه به جای مدرسه و بازی کار می‌کنند و با چشمان پر از درد منتظرند شاید دنیایی بهتر را تجربه کنند.

======================

دردنامه یکی ز اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سمنان، محله شترخان- ۱۳۹۶