دو خانواده افغان در خانه‌ی استیجاری دو طبقه زندگی می‌کنند. طبقه اول که زیرزمین محسوب می‌شود در اختیار مادر و پدری پیر و یک دختر و پسرشان است. خانه هیچ پنجره‌ای به بیرون ندارد. آشپزخانه و حمام و دستشویی بین دو طبقه مشترک است. مخارج این خانواده را مادر و دختر با سبزی‌کاری و درآمد روزی پنج هزار تومان تامین می‌کنند. پدر خانواده پیر، بیمار و ازکارافتاده است. پسرخانواده نیز بیکار است.
در طبقه دوم، دختر بزرگ خانواده به همراه همسر و سه پسرش زندگی می‌کند. مادر خانواده به همراه مادر و خواهرش به سبزی‌کاری می‌رود و پدر در کارخانه کارگری می‌کند که حدود هفتصد هزار تومان حقوق می‌گیرد.کودکان خانواده به مدرسه می‌روند و کار نمی‌کنند.
هر دو خانواده نیازمند دریافت کیسه غذایی تشخیص داده می شوند.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.