۱- برای کمک نقدی جهت تامین اقلام کیسه‌های غذایی هجدهمین کوچه گردان عاشق، می‌توانید از شماره حساب زیر استفاده نمایید. در ماه مبارک رمضان هر پرداختی که به این حساب صورت گیرد، صرف طرح کوچه گردان عاشق می‌گردد:

حساب جاری جام بانک ملت شعبه هجرت؛ به نام جمعیت دانشجویی امام علی
شماره حساب: ۹۴ / ۵۷۷۴۶۸
شماره کارت عابر بانک همین حساب:
۱۳۰۸ – ۷۰۰۳ – ۳۳۷۷ – ۶۱۰۴
کد شبا : IR980120000000000057746894


۲- همچنین از طریق کد پرداخت موبایل زیر، می‌توانید با دستگاه موبایل به این حساب مبلغ خود را واریز نمایید: