خانواده دو نفره ای شامل  پدر و دختر که هر دو اعتیاد دارند در این محله زندگی می کنند. پدر متادون مصرف میکند و با دخترش تنها زندگی میکنند…دختر علاوه بر اعتیاد، دیابت هم دارد.

این پدر و دختر در خانه ای خیلی کوچک کمتر از بیست متر( یک اتاق ) و ظاهر بسیار نامناسب و غیر بهداشتی و کثیف زندگی می کنند….

بیمه تأمین اجتماعی دارند و هر دو بیکارند

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.