درست روبروی نفت سیاه، با گنبد طلایی رنگ و گلدسته‌های بلند امامزاده‌ای که در ورودی این محله است، شناخته می‌شود و چندین سوال بی جواب به ذهن آدمی می‌رسد.

فقر و بزهکاری در این محله، از خانه‌ها و جوانان موتورسواری که گاها به صورت دسته‌ای حرکت می‌کنند، پیداست.
هرچند در این محله، افرادی هستند که وضعیت مالی مناسبی دارند اما اعتیاد و بیکاری در این محله موج می‌زند.
کار کودک و ازدواج کودک هم در این محله وجود دارد.
افراد این محله -البته آن‌هایی که از مسیر بزهکاری امرارمعاش نمی‌کنند- اکثرا به کارگری فصلی، جمع‌آوری ضایعات و کشاورزی مشغول هستند.
در کنار خانه‌های حاشیه‌ای این محله، زمین‌های کوچکی که در آن‌ها سبزیجات کاشته می‌شود، به چشم می‌خورد.