محله‌ای نه در حاشیه شهر و تقریبا در مرکز شهر که دارای بافت فرسوده و قدیمی است.

از مشکلات این محله، اعتیاد، بیکاری و فقر را می‌توان نام برد.
مردان این محله، اکثرا کارگر فصلی هستند و در فصول و زمان‌هایی که بیکار هستند به دستفروشی می‌پردازند.
آمار بزهکاری این محله، آمار قابل توجهی دارد و کار کودک در این محله وجود دارد.