کتایون افرازه مسئول تیم شناسایی جمعیت امام علی اعلام کرد که با توجه به هدف امسال طرح کوچه گردان عاشق که شناسایی دقیق در روستاهای دور افتاده و مناطق محروم سراسر کشور می باشد، در حال حاضر تیم های شناسایی کوچه گردان عاشق در حال ثبت و شناسایی نیازمندترین خانواده ها هستند.
وی گفت به زودی گزارش های شناسایی ها به صورت عمومی بر روی وبسایت کوچه گردان عاشق منتشر خواهد و می توان تصویر دقیقی از وضعیت فقر و جغرافیای خانواده های آسیب پذیر در کشور ترسیم کرد.
همچنین عزیزانی که مناطق آسیب دیده و معضلخیز که در آن خانواده های نیازمند زیادی در یک منطقه یا محله ساکن هستند، را می شناسند می توانند در فرم گزارش مردمی در همین سایت، این مناطق را به تیم های شناسایی جمعیت امام علی معرفی نمایند.

برای دسترسی به فرم گزارش مردمی اینجا را کلیک کنید.

قابل ذکر است که گزارش های تیم های شناسایی به مرور در همین وبسایت منتشر خواهد شد.