ساعت تقریبا ۲ بعد از ظهر است که به خیرآباد رسیده ایم. چند گروه می شویم تا شناسایی زودتر صورت گیرد. چند کپر را رد می کنم. یکی از مادر ها را می بینم می پرسم بچه ها کجا هستن؟ می گوید رفته اند بازی کنند! خبری از بچه ها نیست. گرما و آفتاب بیداد می کند. بالاخره بعد از سرزدن به چند خانواده یکی از بچه ها را می بینم.
– سلام خاله شما کجا بودین؟
– داشتیم باز می کردیم!
– کجا؟
– اینجا… بیا نشانت بدهم!
این عکس، تصویر چند عروسک رنگ و رو رفته و تعدادی ساک پوسیده نیست! این: تصویر شهربازی خیرآباد است…تنها جایی که کودکان آن می توانند اندکی کودکی کنند!

خیرآباد – جاسک – ۱۳۹۳

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.