کودک اول ۱۲ساله :مصرف مرفین ؛
کودک دوم ۳ساله :مصرف تریاک !
چه واژه ی غریبی ست کودک.
.بس شرمسارم از نقاشی های رنگی رنگیت ؛از لبخندت در تلاطم زندگی … در کدام بخش زندگی خفته بودیم که چنین کودکیت را با نئشگی گره زدند؟!
کجا بودیم ما؛تو چنین سوختی و دم نزدی ؟
!عشق را با چه زبانی برایمان ترجمه کردند ؟ ! مسئولیت و وظیفه را چگونه هجی کردند برایمان؟!
بی شک قد راست می کنید …اما ببخش و بگذار باتو باشیم ؛ ببینیم نو شدنت را …

=========================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – تهران – پاکدشت – ۱۳۹۵

te-mi-001