مادر عزیزی که تو شناسایی باش آشنا شدیم هنوز نگران اینه آبی که از سرکوچه میاره تا بچه هاش رو باش حموم کنه، اونا رو مریض می کنه یا نه؟
حالا که شوهرش اون و بچه ها رو ول کرده رفته برمی گرده یا نه؟ حتی اگه خیلی هم بد باشه.
چقدر حقوق آدمها با هم فرق می کنه.
مادرِ دوست داشتنی، تو حق نداری یخچال داشته باشی باید با بی یخچالی سر کنی، تو حتی حق داشتن غذا رو هم نداری،هنوزم باید از نونوایی نون خالی قرض کنی، هنوزم باید بچه هات رو با آب آلوده سرکوچه بشوری، هنوزم باید منتظر شوهرت باشی،هنوزم باید…
اما با همه این ها چقدر مادری که بچه هات رو با زحمت زیاد می فرستی مدرسه، حتی با شکم گرسنه، که شاید یه تنه بتونی حقوق نداشته شون رو برگردونی…