ماهی که …

0
188

روزی روشن اما دنیایی تیره برای یک‌ پدر…

پدری که یه روز مجبور به ترک کشورش شد  و حالا در غربت زندگی کند.

و فرزندانی دارد که نگاه معصومشان به دستهای خالی پدر است.

گاهی این حس شرم را میشود در نگاهی که پدر میدزدد از خانواده اش دید .

در ماه خدا، ماه میهمانی خدا…

میتوان  کاری کرد تا بنده ای شرمنده نباشد و جای شرم را عشق پر کند.

و در این زمان است که نگاه عاشقانه خدا سوی ماست.

====================

دردنامه  یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق , بومهن – ۱۳۹۵