مهاجر سى سال است كه ساكن سرزمين ماست با همسرى ايرانى و دو فرزندش زاده ى اين خاك.
ديگر گاه دانستن است.
بدانيم سهم مهاجر ، بومى و دو رگه ى مظلوم را در اين سرزمين: بيمه ى روستايى مادر ، خانه ى سرايدارى ، آب آشاميدنى نامناسب و حمام ، اجاق گاز و كپسولش و خنزر پنزرى چند.
و براى بعضى كمى كم تر يا بيش تر. به هر حال زير خط فقر كم يا زياد.
حال دانستيم ، چه مى كنيم؟

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – سعید آباد و باغکمش – 1394