آنقدر از حرمت جانبازان و خانواده هایشان در بوق و کرنا میکنند که به خواب هم آنچه را اکنون جلوی چشمانمان است، نمی‌بینی. این مرد که اینطور گوشه خانه‌ای پر از فقر و فراموشی با تن شیمیایی شده اش پرپر می زند، برا ی این سرزمین جنگیده. بانوی این خانه که هشت سال در نبود مردش، مردانگی کرده حالا هشت سال است درگیر سرطان است. ارثیه دو فرزند این خانواده نجابت و صبر است.

=======================

نوشته یکی از اعضای تیم شناسایی کوچه گردان عاشق – 1394