همت آباد… یا تصویری از بی همتی ما!
جایی در حوالی همین شهر.
حرف ها دارد
هر کدام از این خانه ها قصه ها یی پر از غصه
نه از زنانی حرف میزنم که نان آورند ،نه از بچه های محروم از تحصیل ،نه از اعتیاد …
کوچه ها شبیه هم نیست! خانه ها شبیه هم نیست! در های خانه ها شبیه هم نیست …
اما در هر خانه که می روی یک چیز مشترک است
… فقر … فقر … فقر
گزارش تیم شناسایی کوچه گردان عاشق از مشهد

 

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.