مشارکت در اجرای آیین کوچه گردان عاشق

 

برای همکاری در نوزدهمین آیین کوچه گردان عاشق جهت مشارکت در شناسایی، بسته بندی یا پخش کیسه ها فرم زیر را تکمیل نمایید.