واریز نقدی – کارت به کارت – کد پرداخت موبایل

 

۱- برای کمک نقدی جهت تامین اقلام کیسه‌های غذایی بیستمین کوچه گردان عاشق، می‌توانید از شماره حساب زیر استفاده نمایید. در ماه مبارک رمضان هر پرداختی که به این حساب صورت گیرد، صرف طرح کوچه گردان عاشق می‌گردد:

حساب جاری جام بانک ملت شعبه هجرت؛ به نام جمعیت دانشجویی امام علی
شماره حساب: ۶۹۷۴۰۵۸۶۴۱
شماره کارت عابر بانک همین حساب:
6104337981767088
کد شبا : IR590120020000006974058641


۲- همچنین از طریق کد پرداخت موبایل زیر، می‌توانید با دستگاه موبایل به این حساب مبلغ خود را واریز نمایید:

کد پرداخت موبایل
پرداخت موبایل