شاید خداوند در هیچ جای دیگر هستی، مثل معصومیت کودکی، خودش را این گونه آشکار نکرده باشد. من گاهی از شدت وضوح خداوند در کودکان، پر از هراس می‌شوم و دلم شروع می‌کند به تپیدن… دلم آن قدر بلند بلند می‌تپد که بهت زده می‌دوم تا از لای انگشتان کودکان خداوند را بگیرم (مصطفی مستور)

کودکی کن کودک سرزمین نا آشنای من
کودکانی که کودکی نکردن
کودکانی که در کودکی بزرگ شدن
و…

عکس از کوره سهیل فرحزاد