گزارش بیست و نهم خانواده ای از مشهد
=============
در خانواده اعتیاد مشاهده شده است. مهاجرند و کارت اقامت ندارند. ۸ فرزند دارند. سه پسر بزرگتر ضایعات جمع میکنند. خانه اجاره ای است. هیچ کدام از بچه ها مدرسه نمیروند. یکی از پسران کوچک مشکل نارسایی کلیه دارد. هزینه های درمانی زیاد است. وضعیت بهداشت و تغذیه ضعیف…
—————————
www.sosapoverty.org
www.facebook.com/sosapoverty
www.kuchegardan.org
—————————-
با ما تماس بگیرید: ۸۸۹۳۰۸۱۶ و ۶۶۸۷۶۸۴۲
جمعیت امداد دانشجویی – مردمی امام علی

29