پیرزنی تنها در اتاقی ۱۵ متری ساکن بود، با درآمدی ۶۰ هزارتومانی که از کمیته امداد دریافت می‌کرد. پیری و کهولت سن، او را فلج کرده بود و علاوه بر آن سکته کرده و ازکارافتاده بود. همسرش فوت کرده و‌ فرزندی نداشت.