زنی سرپرست خانواده است که شوهرش فوت کرده است و ۳ فرزند ۱۴، ۱۶ و ۱۹ ساله دارد که همگی بعد از فوت پدرشان ترک تحصیل کردند و هزینه ادامه تحصیل را نداشتند. بیکاری و عدم توانایی مادر در تهیه مخارج زندگی شرایط سختی را ایجاد کرده است. تنها راه امرارمعاش آن‌ها ۹۵۰۰۰ تومان مستمری ماهیانه‌ای است که کمیته امداد پرداخت می‌کند.