پدر و مادری کهن‌سال (۶۸ ساله) همراه دختر بیوه‌شان در اتاقی ۳۵ متری ساکن بودند. پسران خانواده در روستایی دیگر ساکن هستند و از پدر و مادرشان حمایتی نمی‌کنند؛ حتی به دیدار آن‌ها هم نمی‌آیند. پدر ازکارافتاده و سکته کرده است و راه امرارمعاش خانواده کمک‌های مردمی است.