اتاقی ۴۰ متری، دو خانواده و ۹ نفر را شامل بود، پدر ازکارافتاده و مسن بود و هزینه زندگی از طریق پخت نان توسط مادر خانواده تأمین می‌شد. وضعیت بهداشتی و آشپزخانه به‌شدت ضعیف بود.
یک دختر این خانواده دانشجو اما دارای مشکل شدید مالی بود.