خانه کاه‌گلی و قدیمی بود. پدر دارای اعتیاد ۱۲ ساله‌ و مادر نیاز سریع به عمل کیسه صفرا داشت. وضعیت خانه به‌شدت مخروبه و نیاز به تعمیرات سریع داشت. از ۷ فرزند این خانواده، ۳ نفر آن‌ها ازدواج‌کرده‌اند و مابقی محصل و مجرد بودند. خانواده تحت پوشش کمیته و بهزیستی نبوده و تنها دارای حمایت مردمی بودند.