یک خانواده‌ی سه نفره که یک فرزند ۶ساله دارند؛ پدر خانواده در حال حاضر به دلیل فروش مواد زندانی است؛ مادر در کودکی سابقه‌ی فرار از منزل و مصرف مواد مخدر از ۱۲سالگی را دارد و ۵ سال پیش، فرزند خود را در زندان به دنیا آورده‌است و به گفته‌ی خود، در زمان بارداری حتی در زندان هم شیشه مصرف کرده‌است. بعد از آزاد شدن از زندان به طور غیررسمی با آقایى زندگی می‌کرده و شش ماه پیش عقد رسمی کرده‌اند. فرزند ایشان در حال حاضر بدون هویت است و همراه مادر برای جمع‌آوری ضایعات و خرید و فروش مواد، به خیابان برده‌می‌شود. منزل ایشان استیجاری و اثاثیه منزل بسیار کم و نامناسب است.