خانمی جوان به همراه دختر حدود ۱۵ ساله اش، در خانه ای مخروبه زندگی می کنند، دو بار ازدواج کرده است که همسر اول فوت کرده و همسر دوم معتاد بوده که از او جدا شده است، زن هم معتاد بوده و حدود ۴ سال است که ترک کرده است. او نزدیک به دو ماه است که بیکار است و هر جا که برای کار مرجعه می کنند به دلیل ظاهرش که از دوران اعتیادش به هم ریخته است به او کار نمی دهند. دختر خانواده تا ششم درس خوانده و مشخص نیست بتواند ادامه تحصیل دهد. نبود شغل و منبع درآمد، در حال حاضر مهم ترین معضل این خانواده است.