پدر ۶۵ ساله با همسر ۶۳ ساله و فرزند ۱۸ ساله‌ی خود زندگی می‌کند. پسر خانواده، مادرزادی معلول است و فقط قادر به پلک زدن است. مادر خانواده، سه سال است که در اثر بیماری، زمینگیر شده است و قادر به راه رفتن نیست. پدر، علی رغم ضعف جسمانی شدید، با جمع‌آوری ضایعات، مخارج خانواده را تامین می‌کند.
وضعیت بهداشتی منزل، بسیار نامناسب و علایم سوءتغذیه در چهره‌ها مشهود است. به دلیل اتباع بودن تحت حمایت هیچ نهادی نیستند و گاهی از طرف خیرین مردمی هزینه‌ی داروها پرداخت می‌شود.