حدود ساعت چهار بعدازظهر بود که برای دومين بار به شهرک ایرین مراجعه كرديم.
نزدیک به ایستگاه تاکسی در خیابان شهدای ایرین با دو نفر از خيّرين محل قرار گذاشته بوديم؛ با آن ها
ابتدا به ديدن پيرمردي 60 ساله رفتيم كه به دلیل دیسک کمر و تومور گردن زمین گیر شده بود؛ همسرش 48 سال داشت آنها دو پسر 16 و 14 ساله که هر دو مدرسه می‌روند. از ابتداي بيماري پيرمرد تا كنون تنها منبع درآمد خانواده مستمري كميته امداد، یارانه و کمک‌های مردمی بود. همسرش می‌گفت چند ساله است به دلیل مشکلات مالی نتوانسته اند دنباله ي بیماری همسرش را بگیرند چون دفترچه بيمه روستايي دارند که تنها بیمارستان امام خمینی آن را قبول می کند. كه تنها هزينه ويزيت را مي پردازد و هزينه داروها اغلب آزاد حساب مي شوند. پسرها برای رفتن به مدرسه چون پول تاکسی ندارند اغلب با دوچرخه تا شهرک ایرین میروند که البته مسیر خلوتي را بایستي طی کنند.