خانواده ۵ نفره‌ای توسط یکی از اهالی به تیم شناسایی معرفی گردیده است.
پدر و مادر ، دو پسر ۱۳ و ۱۶ ساله و یک دختر ۹ ساله اعضاء خانواده‌ای هستند که در یک منزل اجاره‌ای درون یک باغ زندگی می‌کنند. دختر خانواده به مدرسه می‌رود اما پسرها ترک تحصیل کرده‌اند و احتمالا -علی رغم انکار مادر خانواده- کار می‌کنند.
از وسایل خانگی صرفا یک تلوزیون داشتند و یک یخچال که به عنوان کمد از آن استفاده می‌شد. این وسایل هم با کمک همسایه ها تهیه شده و خانواده توان خرید آن‌ها را نداشته است.
پدر خانواده اعتیاد به شیشه دارد و اکنون تریاک مصرف می‌کند. مادر خانواده مورد آزار و اذیت و ضرب و جرح شوهر قرار می‌گیرد و بر اثر کتک‌های شوهر تمام دندان‌هایش را از دست داده‌است. بنابر صحبت‌های مادر خانواده، پدر بچه‌ها را کتک نمی‌زند.
اجاره خانه عقب افتاده است و آب و برق و گاز بارها قطع شده و با کمک همسایه‌ها مجدد وصل شده است .
شدیدا محتاج به کمک و حمایت هستند، به ویژه کمک پزشکی به مادر خانواده.