خانواده‌شان چهار نفره است؛ دو تا پسر دارند که یکى از آن‌ها در مدرسه کودکان استثنایی درس می‌خواند. خشونت شوهر به حدى است که همسرش را مجبور به فروش کلیه‌اش کرده است. روابطشان با فامیل و اهل محل کاملاً قطع شده است. این‌ها گزارش هم‌محلی‌هایشان است. آن‌هایى که در محیط کار خانم خانه را می‌بینند، شوهرش او را مجبور به کار کردن کرده است. اکنون همسر مشکل چشم و افسردگى دارد و از طرفى برادرش به او اجازه متارکه نمی‌دهد.