پسر خانواده (٣۶ ساله)، اعتیاد شدید به شیشه و کراک دارد. از زنش جدا شده است و در خانه مادرش زندگى مى‌کند. بارها بعد از مصرف مواد، پسر با مادر درگیر شده است و خشونت در حدى بوده که همسایه‌ها با پلیس تماس گرفته‌اند. پسر او ١٢ ساله است و به مدرسه می‌رود. پسربچه، بیمارى آسم، آلرژى و رفلکس معده دارد و براى درمان به شهر بابل می‌رود.