خانواده‌ی ابوالفضلی، پنج نفره است.

پدر خانواده، معتاد به حشیش بوده و بیکار است.
سه فرزند که دوتای آن‌ها مدرسه می‌رفتند و یکی از آن‌ها، چهار ساله است.
امورات خانواده، از طریق یارانه و کمک نقدی بعضی اقوام خانم می‌گذرد.
بیمه نیستند.
در منزل مادبزرگ پدر زندگی می‌کنند که دو اتاق داشته و از یکی از اتاق‌ها، به عنوان انباری و از اتاق هجده متری دیگر به عنوان محل سکونت استفاده می‌کردند.