خانواده‌ی تاجیک، ٧ فرزند دارند و مدت یک سال و نيم است كه از افغانستان مهاجرت کرده‌اند. پدر خانواده و دو تا از پسرها در منطقه‌ی كهريزک، ضايعات زباله، جمع‌آوری می‌کنند و مادر هم گاهی در خانه كار انجام می‌دهد. بچه‌ها، به علت عدم دريافت كارت آبی، یک سال است كه مدرسه نرفته‌اند.

پدر خانواده مشكوک به اعتياد است.
خانه، شامل یک اتاق ١٢ متری و یک آشپزخانه‌ی كوچک بود.