در محله جوی آباد اصفهان با خانواده ای 5 نفره مواجه شدیم که یک خواهر و 4 برادر با هم زندگی می کردند و پدر و مادر آن ها فوت شده اند. خواهر 45 ساله است که برای مراقبت از برادران خود ازدواج نکرده است. یکی از برادران معلولیت ذهنی دارد و یکی دیگر نیز هم معلولیت ذهنی و هم معلولیت جسمی (از ناحیه دست دچار معلولیت است) و برادر دیگر در سلامت کامل است.
آنها در خانه ارثيه ی پدري زندگي مي كنند.
برادر بزرگ كه سلامت جسمي دارد براي مدتي كار مي كرده (ريختگري)و لي در حال حاضر بيكار است و تمام هزينه ها و مخارج زندگي خود را از طريق دريافت يارانه و دريافت هزينه از بهزيستي مي گذرانند.
پسر دوم خانواده كه هم معلوليت جسمي دارد و هم ذهني داروهايي مصرف مي كند و اين داروها شامل قرص،آمپول به صورت ١٥روز ١عدد(با هزينه ٣٠هزارتومان)است.
بيمه درماني آنها بيمه سلامت است و دو برادر معلول تحت پوشش بهزيستي هستند و از بيمه درماني آن استفاده مي كنند.