در محله جوی آباد اصفهان با خانواده ای ۵ نفره مواجه شدیم که یک خواهر و ۴ برادر با هم زندگی می کردند و پدر و مادر آن ها فوت شده اند. خواهر ۴۵ ساله است که برای مراقبت از برادران خود ازدواج نکرده است. یکی از برادران معلولیت ذهنی دارد و یکی دیگر نیز هم معلولیت ذهنی و هم معلولیت جسمی (از ناحیه دست دچار معلولیت است) و برادر دیگر در سلامت کامل است.
آنها در خانه ارثیه ی پدری زندگی می کنند.
برادر بزرگ که سلامت جسمی دارد برای مدتی کار می کرده (ریختگری)و لی در حال حاضر بیکار است و تمام هزینه ها و مخارج زندگی خود را از طریق دریافت یارانه و دریافت هزینه از بهزیستی می گذرانند.
پسر دوم خانواده که هم معلولیت جسمی دارد و هم ذهنی داروهایی مصرف می کند و این داروها شامل قرص،آمپول به صورت ١۵روز ١عدد(با هزینه ٣٠هزارتومان)است.
بیمه درمانی آنها بیمه سلامت است و دو برادر معلول تحت پوشش بهزیستی هستند و از بیمه درمانی آن استفاده می کنند.