اين خانواده با راهنمايي اهالي محل شناسايي شد، طبق گفته ي اهالي خانواده مشكلات زيادي دارد، در ابتدا زن خانه ما را به درون خانه راهنمايي كرد، خانه اي با ظاهر نه چندان مناسب؛ طبق اظهارات ايشان پدر خانوار هر ماه سه بار دياليز مي شود و در حال حاضر از كار افتاده است وحدود يك سال است توان كار كردن (گچ كاري) را ندارد. زن به خياطي مشغول است و از آنجا كه تازه كار است بيش از ٢٠٠ هزار تومان در ماه درآمد ندارد. طبق اظهارات مرد خانواده كه در اثناي صحبت وارد شد، خرج دياليز را همسايه ها تقبل كرده اند و خوشبختانه ملك مسكوني متعلق به خود ايشان است.