پیرمردی به تنهایی در اتاقی که چندی پیش در آتش سوخت، زندگی می کند… پیرمرد اعتیاد دارد و بیکار است و رفیقش هم اکثرا در خانه او زندگی می کند…
در حال حاضر پسرش هم تصادف کرده و از او پرستاری می کند…