یک روز در هفته را برای کوچه گردی تو کوچه پس کوچه های حاشیه این شهر. خالی کردیم.
از تعداد خانواده هایی که در آن روز شناسایی شدند، دو خانواده دردی مشترک داشتند، یکی آینه ای از آینده خانواده دیگر بود که در ابتدای مسیر ایستاده بود. مسیری که اغلب به بن بست منتهی می شود‌. کوره راه اعتیاد! پدر خانواده مصرف کننده و توزیع کننده مواد مخدر، پسر در ابتدای نوجوانی ادامه دهنده راه پدر و بیچاره مادر به دوش کشنده بار هردو. امید به بازگشت پدر شاید کم باشد، ولی در مورد پسر خانواده با توجه به سن و سال او امید بهبود بسیار است.
تفاوت دو خانواده در مدت زمانی است که هر دو در این دور باطل گرفتار شده اند و حلقه ی گمشده ی بودن ما که می تواند معجزه کند، اعجازی که نبودنش را به چشم دیدم.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here