گزارش شناسایی خانواده ۳ – ترک آباد – پاکدشت – ۱۳۹۷

0
247

همسایه ها توصیه می کنند که حتماً با اهالی این خانه صحبت کنیم. داخل خانه می شویم؛ پیرزنی افسرده، غمگین و ناامید از زندگی، می گفت ۲ ماه است یارانه اش واریز نشده و کمیته امداد هم مستمری چهل هزار تومانی اش را واریز نکرده است و شاید اگر دخترانش نبودند، از گرسنگی و مریضی اکنون زنده نبودند.