گزارش شناسایی خانواده ۳ – ترک آباد – پاکدشت – ۱۳۹۷

0
411

همسایه ها توصيه مي كنند كه حتماً با اهالي اين خانه صحبت كنيم. داخل خانه مي شويم؛ پیرزني افسرده، غمگین و ناامید از زندگي، می گفت ۲ ماه است یارانه اش واريز نشده و کمیته امداد هم مستمري چهل هزار توماني اش را واريز نكرده است و شاید اگر دخترانش نبودند، از گرسنگی و مریضی اكنون زنده نبودند.