اتاقی ۴۰ متری، دو خانواده و ۹ نفر را شامل بود، پدر ازکارافتاده و مسن بود و هزینه زندگی از طریق پخت نان توسط مادر خانواده تأمین می‌شد. وضعیت بهداشتی و آشپزخانه به‌شدت ضعیف بود.
یک دختر این خانواده دانشجو اما دارای مشکل شدید مالی بود.

نظر دهید

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.